Het nationaal bureau van JONG CD&V besliste om Esmée Janssen, onze lokale jongerenvoorzitter, te coöpteren naar de Nationale partijraad van CD&V.

"Als lokale jongerenvoorzitter zie ik dit als een nieuwe uitdaging die ik met beide handen aanpak, om zo de belangen van jongeren meer op de Nationale agenda te zetten.", vertelt ze ons.

De nationale partijraad bepaalt de politieke partijlijn in periodes tussen de partijcongressen in. Zij dient daarbij rekening te houden met de congresbesluiten. Onverminderd de bevoegdheden van het partijcongres heeft de nationale partijraad tot taak:

 1. het innemen van politiek belangrijke standpunten;
 2. het evalueren, beoordelen en desgevallend bijsturen van de politieke stellingnamen die ingenomen werden op het nationale partijbestuur;
 3. het opstellen van ontwerpprogramma’s voor de verkiezing op elk bestuursniveau;
 4. het continu stimuleren van de beweging binnen de partij;
 5. het verkiezen, op voordracht van de voorzitter, van twee ondervoorzitters (waarvan minimum één persoon van het andere geslacht dan de voorzitter) onder de leden van de nationale partijraad;
 6. het aanduiden van CD&V-afgevaardigden in de organen van de Europese Volkspartij, zoals voorzien in de artikelen 6 en 7 van de statuten van de EVP;
 7. het kennis nemen van de partijbegroting en van de jaarrekening;
 8. het samenstellen van de kieslijsten met Vlaanderen als kiespubliek;
 9. het verlenen van een advies m.b.t. de kandidaturen voor de Vlaamse regering, Brusselse regering en federale regering; de aanduiding van de parlementsvoorzitters en de Europees commissaris;
 10. het verlenen van een advies m.b.t. de aanduiding van de gemeenschaps- en gecoöpteerde senatoren;
 11. het jaarlijks goedkeuren van het organogram van de partij;
 12. de goedkeuring van de reglementen ter uitvoering van de statutaire bepalingen; de zorg voor de handhaving van de statuten en reglementen en het uitoefenen van de partijtucht;
 13. het toezien op de organisatie van structureel overleg met de leden van de Vlaamse, Brusselse en federale regering, met de fracties, met de provinciale en lokale afdelingen en hun respectievelijke voorzitters en mandatarissen;
 14. het controleren op de erkenningsvoorwaarden en het verlenen van de erkenning aan de lokale afdelingen.

Wij wensen Esmée heel veel succes met haar mandaat!